• Studio Lura

    Partneri yt për vlerësim pasurie, vlerësim mjedisi dhe arkitekturë.

  • Vlerësim Pasurie

  • Shërbime Topografike & Inxhinierike

  • Vlerësime Mjedisi

  • Mjete Teknologjike

  • Staf i Liçencuar

KONSULTA PËR PRONAT

VLERESIME TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

PUNIME TOPOGJEODEZIKE

Arkitekturë

PROJEKTIM ARKITEKTONIK

PROJEKTIM PEISAZHI

PROJEKTIM INTERIERI